ProjectReports
 • Hoe pas ik het OGSM-model toe voor realisatie van onze strategie?

  Een strategie blijft te vaak een dik rapport, verborgen in een lade van een directiebureau. Met het OGSM-model wordt dat heel anders: 
  De hele strategie op 1 pagina! 
  Uw eigen strategie-dashboard

Iedere organisatie heeft plannen met doelen die ze wil realiseren!

"Onze nieuwe strategie hebben we toch al gepresenteerd? Die is toch al bekend in onze organisatie?" ; "Een eenvoudige uitleg van onze strategie is voor de medewerkers op Intranet makkelijk te vinden".  Dit zijn uitspraken die we regelmatig hebben gehoord. En hoe anders wordt die strategie beleefd in de organisatie, op de werkvloer en bij middle-management. Daar horen we uitspraken als: "De strategie is mij niet duidelijk" ;"Ik begrijp niet hoe mijn werk bijdraagt aan onze strategie"; "We zien doelstellingen en thema's en diverse abstracte begrippen, maar wat moeten we nu anders gaan doen? En wat heeft echt  prioriteit?".


Kortom, er is nogal eens een kloof tussen de top van de organisatie en de werkvloer als het gaat over de strategie en hoe die gerealiseerd moet worden

Even voor de kritische lezers: met 'de strategie realiseren'  bedoelen we op deze pagina 'de strategische doelen en doelstellingen realiseren'. 'De strategie' is dan wat men van plan is te gaan doen om die doelen en doelstellingen te realiseren.


Op deze pagina laten we zien hoe het OGSM-model de kloof kan overbruggen en ervoor kan zorgen dat iedereen in de organisatie, van directie tot en met de werkvloer precies weet waar hij of zij aan moet werken en wat de status is. Een heel krachtig instrument. 

Historie

Het OGSM-model zou na de Tweede Wereldoorlog in Japan in de automobielindustrie zijn onstaan en in de jaren '50 al grootschalig worden toegepast in de USA. Daarna is het uitgewaaierd over de wereld en door organisaties in alle sectoren gehanteerd; in profit en non-profit, van industrie tot gezondheiszorg. In alle sectoren zetten organisaties het OGSM-model in om hun doelen en  strategie te realiseren. Maar ook als werknemer, of als prive-persoon, kan je het OGSM model prima gebruiken om je doel te bereiken. Op deze pagina focussen we op een zakelijke toepassing.

Waar staat OGSM voor?

Objective, Goals, Strategies & Measures

OGSM houdt in dat er een plan gemaakt wordt waarin Objective (doel) , Goals (doelstellingen), Strategies (strategieën) en Measures (maatregelen) kort beschreven staan. De hele strategie, maar dan overzichtelijk en transparant op 1 pagina!

Probeer nu onze gratis Online OGSM tool en creëer uw eigen strategie-dashboard. 
Toevoegen, wijzigen en verwijderen van informatie gaat veel makkelijker dan met MS Excel of MS Word.  Ervaar het zelf. 

Probeer nu onze gratis OGSM tool

Objective (doel)

Centrale vraag:  Wat is ons hoger liggende doel?    

Hier beschijf je het kwalitatief beschreven einddoel dat je, vaak binnen een bepaalde periode, wilt bereiken. Je droom. Ambitieus, maar wel haalbaar. Denk bijvoorbeeld aan 'De man op de maan zetten' van John F. Kenndy.  Dit Objective is het ultieme doel waar je, als je het bereikt hebt, echt blij van wordt; van hoog tot laag in de organisatie. Het doel moet alle mensen in de organisatie inspireren en ze in beweging krijgen. Het Doel (Objective) goed vaststellen is van het grootste belang en vormt de basis voor de daarvan afgeleide Goals en Strategieën. It better be good. 


Voorbeelden:

 • Binnen vijf jaar het grootste marktaandeel op de europese markt van electrische fietsen.
 • Binnen drie jaar de door klanten hoogst gewaardeerde particuliere bank.
 • Over twee jaar de door medewerkers en klanten hoogst gewaardeerde zorginstelling in onze regio.
 • De eerste autofabrikant worden die zonder uitstoot van broeikasgassen produceert.
 • Binnen 12 maanden een halve marathon uitlopen binnen 2 uur. 

    

John F. Kennedy : "This nation should commit itself to achieving the goal, before the decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the earth."  
(25 mei 1961 voor het Congres)  Bronhttps://www.jfklibrary.org/ 

Goals (doelstellingen)

Centrale vraag:  Wat zijn de kwantitatieve doelstellingen?

Hier beschrijf je de doelstellingen die je bereikt moet hebben om het hoger liggende doel (Objective) te realiseren. Maak ze SMART, dat wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant en Tijdgebonden). Het gaat over targets, Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's), getallen.  Probeer meerdere doelstellingen te benoemen, vaak kan je op verschillende aspecten meten; maar schiet er niet in door. 


Voorbeelden:

 • ​Een score van minimaal 8,0 in onze klanttevredenheidsmeting (binnen einddatum van het doel)  
 • ​Een score van minimaal 7,8 in het medewerkerstevredenheisonderzoek   
 • ​Een marktaandeel van 25 procent in het segment electrische fietsen in Europa
 • ​Uitstoot van stikstof en koolmonoxide op al onze productielocaties 0 procent, te meten door een daarvoor in Nederland gecertificeerd bureau.

SMART
​Doelstellingen (Goals) moeten SMART zijn:

 • Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?
 • Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is de                doelstelling bereikt?
 • Acceptabel - Is de doelstelling acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
 • Realistisch - Is de doelstelling haalbaar?
 • Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet de doelstelling bereikt zijn?

Strategies (strategieën)

Centrale vraag:  Wat zijn onze plannen om het hoger liggende doel (Objective) en de doelstellingen (Goals) te realiseren?                                                                                                                                                                                                                                                            

Hoe gaan we het doel (Objective) realiseren? Daar zijn vaak verschillende soorten inspanningen voor nodig. Dat zijn je strategieën. Je kan ze ook als 'projecten' zien. Benoem een beperkt aantal. Hoe meer je er definieert, hoe moeilijker het wordt om alle aandacht en tijd effectief in te zetten. Versnippering betekent verlies aan focus en multitasking moet ook zo veel als mogelijk worden voorkomen. 


Voorbeelden:

 • Vestigingen van extra verkoopvestigingen van elektrische fietsen in Europa
 • Nieuw internetportaal voor de klanten van de bank. 
 • Vervangen van oude machines door 'zero emissie' machines in fabrieken.  
 • Installeren van nieuwe filters bij fabrieken.
 • Alle medewerkers trainen in klantgericht werken.
 • Gezonder eten
 • Hardloopschema voor halve marathon volgen      

Probeer nu onze gratis Online OGSM tool
Toevoegen, wijzigen en verwijderen van informatie gaat veel makkelijker dan met MS Excel of MS Word.  Ervaar het zelf. 

Probeer nu onze gratis OGSM tool

Measures (maatregelen)

Centrale vraag:  Wat gaan we doen om de strategie te realiseren en hoe meten we de voortgang van die acties?

Dit onderdeel valt uiteen in twee onderdelen

Acties: om een strategie te realiseren zullen verschillende acties moeten worden uitgevoerd. Benoem deze acties of actieplannen.

Dashboard (indicatoren): stel vast hoe (met welke indicatoren) gemeten kan worden hoe de realisatie van de strategie verloopt. Als de realisatie niet volgens planning verloopt, dan moet een indicator een signaal geven zodat de betrokkenen aanvullende maatregelen kunnen nemen, dan wel dat het management kan bijsturen. 


Voorbeelden van dashboard / indicatoren:

 • Aantal onderzochte landen.
 • Aantal geopende vestigingen,
 • Percentage van benodigde personeel dat geworven is.
 • Marktaandeel in de verschillende landen.


Voorbeelden van acties:

 • Onderzoek naar de aantrekkelijkheid van landen in Europa voor uitbreiding van de verkoopvestigingen.
 • Werven van personeel in de betreffende landen voor de nieuwe vestigingen.
 • Verkoopstrategie per land opstellen.  

Voorbeeld van strategie-dashboard voor 'de meest duurzame gemeente' 

Probeer nu onze gratis OGSM tool

Video met uitleg hoe je een strategie met het OGSM model maakt 

In deze video van ZZP College wordt in 29 minuten heel helder uitgelegd hoe je het OGSM model goed kan opbouwen.De video is meer dan 20K bekeken en heeft meer dan 100 likes. De grote tip is: 'Doel door Doen', maar je moet wel de video bekijken om deze tip te begrijpen. Een strategie maak je niet in een uurtje. Volgens ons is het half uurtje om deze video te bekijken nuttig bestede tijd. 

Tips voor het bespreken van de voortgang: 
 • Vraag aan de verantwoordelijken om de status van hun acties, indicatoren en strategie voorafgaand aan de bespreking bij te werken.
 • Doe voor de start een check-in: een rondje langs de mensen hoe ze de bijeenkomst inkomen. Soms is het nodig om even om te schakelen van onderwerp; daarmee voorkom je dat niet iedereen er met zijn gedachten bij is. Je strategie is daar veel te belangrijk voor. 
 • Toon het OGSM-model voor iedereen zichtbaar op een scherm.
 • Bespreek eerst de items met de status-kleur rood en oranje; indien er tijd over is kan je kort stilstaan bij de items met de statuskleur groen. 
 • Doe een check-out: vraag hoe mensen de bijeenkomst hebben ervaren.  

Probeer nu onze gratis Online OGSM tool
Toevoegen, wijzigen en verwijderen van informatie gaat veel makkelijker dan met MS Excel of MS Word.  Ervaar het zelf. 

Probeer nu onze gratis OGSM tool

Definities van veel voorkomende strategie-termen. 

Er zijn veel strategie-termen in omloop. Vaak worden dezelfde termen verschillend uitgelegd. Iedereen kan zijn eigen keuzes daarin maken. Hieronder tonen we  in een top-down volgorde een aantal veelvoorkomende begrippen met een uitleg die wij zelf hanteren.  


Missie                                                              :   Geeft aan waar je als organisatie voor staat, je bestaansrecht, je identiteit. Blijft in principe 'altijd' geldig. 


Visie                                                                 :   Hoe ziet men de organisatie in de toekomst, waar streeft die naar. Pas je o.b.v. ontwikkelingen aan. 


Strategische doelen                                :    Bredere indicatie van het beoogde eindresultaat; kwalitatief van aard.


Strategische doelstellingen                :   Concretisering van de doelen qua tijd en omvang; kwantitatief van aard. 


Strategie                                                          :  Impliciet of expliciet gekozen koers die gericht is op verwezelijking van de geformuleerde doelstellingen. 


Kritieke Succes Factor (KSF)             :  Factor die beslissend/noodzakelijk is voor het al dan niet behalen van een vooraf gesteld doel. 


Kritieke Prestatie Indicator (KPI)   : Variabele om prestatie van een organisatie te analyseren. Strategieën en projecten

In het OGSM-model benoem je de strategieën en acties die je als organisatie moet uitvoeren om je doel (Objective) en doelstellingen (Goals) te bereiken. Vaak zullen die strategieën als projecten worden uitgevoerd, waarbij de acties als deelprojecten of hoofdactiviteiten beschouwd kunnen worden. Een projectmanager kan bij het managen van een project veel voordeel hebben van handige projectsoftware, bijvoorbeeld om te rapporteren over voortgang, budget, issues, risco's, e.d..  ProjectReports is zo'n softwarepakket dat bovendien naadloos aansluit op ons OGSM-tool. De voortgangsrapportage die de projectmanager voor zijn opdrachtgever of stuurgroep maakt, wordt dan ook gebruikt om de status van de strategie en actie op het OGSM bord automatisch te actualiseren. De projectmanager hoeft dus maar één keer te rapporteren. Bovendien zijn er dan geen verschillen meer mogelijk tussen de voortgangsrapportage voor de stuurgroep en het OGSM-bord voor de directie. Betrouwbaar en makkelijk. Benieuwd hoe dat werkt? Schrijf je hieronder in voor een van onze webinars. Of neem rechtstreeks contact op als je vragen hebt, of een persoonlijke live demo wilt krijgen.

Reporting Made Easy

Wij geloven dat organisaties die veel projecten doen en  projectrapportages maken in MS Excel, PowerPoint, of Word tegen grenzen aanlopen, zoals:

Volle mailboxen

Veel administratieve controles

Knippen en plakken om overzichten te maken

Gebrek aan overzicht van besluiten 

ProjectReports is PMO software die al deze problemen oplost.  Met ProjectReports kan je het rapportageproces volledig automatiseren


Projectmanagers kunnen altijd en overal voortgangsrapportages maken. PMO creëert inzicht zonder knippen en plakken. Stuurgroepen en directies hebben de volledige controle over de lopende projecten
Meer informatie?

Heb je interesse in tips voor het managen van projecten?